ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Fyrklovern

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az adatkezelő a Fyrklövern Magyarország Kft. (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.; cégjegyzékszám: 01-09-307115; e-mail cím: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu; telefon: (1) 951 9265; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a www.fyrklovern.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”), telefonon, interneten, postai csomagküldés útján végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet, és szervez nyereményjátékokat.

Az Adatkezelő az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: ügyintézés alatt.

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő termékértékesítési, és ehhez kapcsolódó reklámozási és promóciós tevékenységéhez kapcsolódó adatkezeléseire, valamint a Weboldal adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon, az Adatkezelő prospektusain, promóciós anyagain hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

 

 1. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

–    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

–    a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”)

–    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

 

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

–    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

–    Az érintett számára az értékesítendő termékek bemutatása;

–    Megrendelések kezelése, szállítás, számlázás, fizetés;

–    Kintlévőségek kezelése;

–    A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

–    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

–    Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

 

 1. Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel történhet a Weboldalon, az Adatkezelő által közzétett promóciós anyagon, kuponon, megrendelőn, vagy az adatkezelő megbízásából telefonos értékesítést végző operátor útján. Az Adatkezelő adatot más forrásból nem vesz fel.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

6.1. Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, terméket rendel meg, vagy tájékoztatást kér a termékről. Az érintett a hozzájárulást az adatai megadásával és az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásával adja meg.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a hozzájárulását az Infotv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon, szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.

6.2. Jogszabály rendelkezése

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.

 

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott adatokat, valamint az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel lehetősége.

Lakcím, szállítási cím: Az adatkezelés célja a megrendelt termék kiszállítása, az érintettel való kapcsolattartás.

Jelszó: A Weboldalon az érintett által megadott jelszó kezelésének célja a Weboldal használatának biztosítása.

Megrendelt termékre, szállításra, fizetésre vonatkozó adatok: Az adatok kezelésének célja a termék szállítása, igények érvényesítése.

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban írtak szerint.

 

 1. Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése

Az adatkezelés leírása: A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, nyereményjátékon való részvétel, hírlevélre feliratkozás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, nyereményjátékban sorsolás, részt vevő személyek tájékoztatása, nyeremények eljuttatása, hírlevelek, reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, bejelentkezéshez szükséges jelszó.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

 

 1. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalon, vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint a számlázásra vonatkozó jogszabályok, így különösen a számvitelről szóló törvény. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Ez az időtartam az értékesítési tevékenység lezárását (ellenérték megfizetését) követő elévülési idő, vagyis öt év. A bizonylatokkal kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig őrzi.

 

 1. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon, vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím (a reklámozási célú adatkezelés többnyire ügyfélfiókhoz kapcsolódik, így az adatok kezelése egységes).

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

 

 1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a sorsoláshoz szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. Az adatkezelés célja emellett a reklámozás, a fenti 10. pontban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

 

 1. A telefonhívások rögzítése

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő az érintettekkel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzített beszélgetések utóbb visszahallgathatók, felhasználhatók, az érintettek számára is.

Az adatkezelés jogalapja: Az értékesítési célú telefonbeszélgetés esetén a rögzítés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést folytatja.

Az érintett és az adatkezelő ügyfélszolgálata közötti beszélgetések esetén az adatkezelés jogalapja az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése. Az érintett a rögzítésről előzetesen (a hívás kezdetén) tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van más módon történő kapcsolatfelvételre (levél, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel).

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az értékesítési célú hívások esetén a megrendelés és a szerződéses nyilatkozat rögzítése. Az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések esetén a rögzítés célja a panaszok kezelése, a fogyasztóvédelem, amely célok elérése a rögzített hívások utólagos felhasználhatóságával valósul meg. Az Adatkezelő a felhasználást az érintett számára is biztosítja.

Kezelt adatok köre: A rögzített hangfelvétel, illetve a rögzítés időpontja és a kapcsolódó hívószámok.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz beérkező hívások felvételeit az Fgytv. 17/B. § (3) bek. alapján öt évig megőrzi. Az egyéb hívásokat az Adatkezelő a rögzítéstől számított hat hónapig tárolja.

 

 1. Követeléskezelési célú adatkezelés az Infotv. 6. § (5) bek. alapján

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett a megrendelt és az Adatkezelő által kiszállított terméket nem fizeti ki a felek közötti szerződésben meghatározottak szerint, az Adatkezelő felszólítja az érintettet a teljesítésre, a megrendelt termék vételárának kifizetésére, a Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6. § (5) bekezdése, amely szerint: amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

Az adatkezelést megalapozó jogos érdek az Adatkezelő érdeke ahhoz, hogy az őt a szerződés alapján megillető díjazáshoz – az általa kiszállított termék ellenértékéhez – hozzájusson. Az Adatkezelő érdeke jog által elismert, törvényes érdek. Az adatkezelés során az érintett követeléskezeléshez szükséges adatait az adatkezelő átadja olyan Magyarországon bejegyzett cégnek, amely üzletszerűen foglalkozik kintlévőségek kezelésével. Ez a cég kizárólag jogszerű eszközöket felhasználva jár el, felveszi a kapcsolatot az érintettel, és megkísérli a követelés behajtását jogi eszközökkel. Az érintettel szemben semmilyen cselekmény nem történik, amelyre az Adatkezelő ne lenne jogosult. Az érintett az adatkezelésről tájékoztatást kap még az adatátadás előtt, és amennyiben megfizeti tartozását, az adatok átadására nem kerül sor. Mindezek alapján az érintett adatai védelméhez való joga súlyos sérelmet nem szenved, ezzel szemben az adatkezelést az Adatkezelő törvényes érdeke indokolja, éppen az, hogy az érintett a kötelezettségét nem teljesítette. A szemben álló érdekek mérlegelése alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett számára aránytalan sérelmet nem okoz.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő kintlévőségének érvényesítése.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során átadásra kerül az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a kintlévőségre vonatkozó, azt alátámasztó adatok.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart.

 

 1. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

–    megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

–    emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

–    elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

–    figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

 

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Postpac AB (274 30 Skurup, Maskingatan 6, Svédország): raktározás, csomagolás, visszárukezelés

DMS Dialogmarketing Kft. (1184 Budapest, Fáy u. 2): raktározás, csomagolás, visszárukezelés

Magyar Posta Zrt. (1038 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levél- és csomagszállítás

Jaguár Média Kft. (1149 Budapest, Angol u. 38.): online értékesítés háttérmunkálatai

HVG Press Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.): reklámanyag nyomtatás

Tomek Péter egyéni vállalkozó (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1. 6/23.): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások

Tiszavirág Call Center (4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 18.): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások

LA-TE 2002 Kft. (1221 Budapest, Lomnici utca 22/A.): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások

 

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

–    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

–    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

–    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 1. b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelésnek már nincs célja, vagy letelt a törvényben meghatározott időtartam. Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó időtartamokat az adatkezelések leírásai tartalmazzák (lásd fent).

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailben.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 1. pontban írt elérhetőségein.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.